phat-hoc

CHÚ ĐẠI BI

CHÚ ĐẠI BI * CHÚ ĐẠI BI  nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng…

THIỀN ĐỊNH LÀ GÌ?

THIỀN ĐỊNH LÀ GÌ? Kẻ tu hành muốn đến bờ giải thoát hoàn toàn, cần phải tu cả phước lẫn huệ. Trong …

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào