phat-giao

CHÚ ĐẠI BI

CHÚ ĐẠI BI * CHÚ ĐẠI BI  nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào