kinh-phat

BỐ THÍ LÀ GÌ?

BỐ THÍ LÀ GÌ? Bố thí là cho những gì mình có, mình biết, để lợi lạc cho chúng sanh. Đây là hạnh t…

HỘ PHÁP LÀ GÌ?

HỘ PHÁP LÀ GÌ? Hộ pháp nghĩa là hộ trì và bảo vệ chánh pháp. Hộ pháp được chia làm hai phần: Phần h…

CHÚ ĐẠI BI

CHÚ ĐẠI BI * CHÚ ĐẠI BI  nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào