bua-kumathong

KHẨU NGHIỆP LÀ GÌ?

KHẨU NGHIỆP LÀ GÌ? Khẩu nghiệp là nghiệp quả thiện ác phải gánh chịu do gây nhân từ lời nói tốt x…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào