PHẬT DẠY VỀ 5 NỖI KHỔ RIÊNG BIỆT CỦA PHỤ NỮ

 PHẬT DẠY VỀ 5 NỖI KHỔ RIÊNG BIỆT CỦA PHỤ NỮ

tâm linh việt


Đức Thế Tôn đã dạy rằng: “Này các Tỷ-kheo, có năm đau khổ riêng biệt mà người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. Thế nào là năm?

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà lúc trẻ tuổi đi đến nhà chồng, không có bà con. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ nhất, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu điều đó khác biệt với đàn ông.

- Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà có kinh nguyệt. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ hai, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

- Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải mang thai. Ðây là sự đau khổ riêng biệt thứ ba, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

- Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà phải sanh con. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ tư, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

- Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà hầu hạ đàn ông. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ năm, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

- Này các Tỷ-kheo, đây là năm đau khổ riêng biệt, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông".

(Kinh Tương Ưng Bộ IV, Chương 3, Phẩm Trung Lược, Phần Đặc Thù)

So với người nam, người nữ hầu như thường chịu nhiều thiệt thòi hơn. Cho nên, chúng ta hãy luôn luôn thương yêu, che chở, đối đãi tử tế với người nữ trên tinh thần từ bi hỷ xả và trí tuệ.

Namo Buddhaya.Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn