LỤC ĐẠO LUÂN HỒI LÀ GÌ?

 

LỤC ĐẠO LUÂN HỒI LÀ GÌ?

TAMLINHVIET
Lục là sáu, đạo có nghĩa là đường. Lục đạo luân hồi nghĩa là sáu đường luân hồi hay sáu nẻo luân hồi, bao gồm: Cõi Trời, cõi Người, cõi A Tu La, cõi Súc sanh, cõi Ngạ quỷ và cõi Địa ngục.
Chúng ta vô thỉ kiếp đến nay đã sinh ra rồi chết đi vô lượng vô biên kiếp. Mỗi lần tái sinh tùy theo nghiệp lực mà lên xuống, trôi lăn trong sáu nẻo này. Lại lục đạo luân hồi là quy luật chung của pháp giới chúng sanh. Đức Phật nhìn thấy bằng tuệ giác của Ngài và giảng cho chúng ta biết. Chứ không phải đạo Phật tạo ra lục đạo luân hồi như nhiều người lầm tưởng!

Lục đạo luân hồi

Luận Trí Độ nói: “Nghiệp báo của Lục đạo không ngoài phạm vi thiện ác. Mỗi thứ đều có ba phẩm là thượng, trung, hạ. Thượng phẩm sinh vào trời, trung phẩm sinh vào người, hạ phẩm sinh vào bốn ác đạo”. Mười nghiệp thiện này gồm: Ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý:

  1. Ba nghiệp của thân là: Thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm.
  2. Bốn nghiệp của miệng là: Miệng không nói dối, không nói thêu dệt, không nói đôi chiều, không nói thô ác.
  3. Ba nghiệp của ý là: ý không tham lam, không giận hờn, không si mê tà kiến.

Trên đây là mười nghiệp lành, trái ngược lại là mười nghiệp ác. Chúng ta hết thảy đều do tạo mười loại nghiệp thiện ác trên đây mà trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Theo đó thì lục đạo luân hồi gồm có:

1.Thiên đạo

Thiên đạo tức là chư Thiên nơi các cõi trời. Đây là chỉ cho chúng sanh ở các cõi trời do tu thượng phẩm Thập thiện nên được hưởng phước Thiên nhân. Trong hai mươi tám tầng trời thuộc tam giới thì:

  • Sáu hạng trời ở cõi Dục đều có hình tướng nam nữ. Dục nhiễm tùy theo cao thấp mà có nặng nhẹ.
  • Mười tám hạng trời ở cõi Sắc, không hình tướng nam nữ. Không có sự dục nhiễm, dùng thiền định để trưởng dưỡng sắc thân.
  • Còn bốn hạng trời ở cõi Vô sắc thì không hình tướng sắc thân, duy có tâm thức, vì là báo thể của không định
2.Nhân đạo

Nhân đạo tức là nẻo người, Lập Thế Luận nói: “Loài người do tu trung phẩm Thập thiện mà được sanh. Trong lục đạo luân hồi chỉ có nhân thú là nhiều kiêu mạn, nhưng về phần trấn định tâm ý lại hay hơn các nẻo kia”.

Luận về phước báo, người ở ba châu: Tây Ngưu Hóa Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lư Châu thù thắng hơn. Nhưng về nhân duyên giải thoát thì họ lại kém thua người ở Nam Thiệm Bộ Châu. Vì nơi đây có ba điều đặc biệt: Con người trí lanh lợi nhớ dai; Nhiều kẻ siêng tu phạm hạnh; Thường có Phật ra đời.

3.A Tu La đạo

A TU LA LÀ GÌ là loại chúng sanh nhiều sân hận, đa số có hình tướng không đoan chánh. Nam xấu xí còn nữ thì vô cùng xinh đẹp. Trong Kinh luận có chỗ cho rằng loài A Tu La do gây nhân hạ phẩm Thập thiện mà được sanh. Nhưng đó chỉ là nói riêng về một phương diện mà thôi. Sự thật, phần chánh nhân là loài nầy do hay nóng giận, hiếu thắng ưa tranh cãi mà được sanh.

4.Súc sanh đạo

Còn gọi là nẻo súc sanh, trong kinh nói loài nầy do nhân hạ phẩm thập ác mà được sanh. Chủng loại súc sanh tuy nhiều, song đại ước có ba: Loại bay trên hư không, loại ở mặt đất và loại sống dưới nước. Theo kinh Chánh Pháp Niệm, Súc sanh có đến 40 ức chi loại khác nhau. Duyên phận của loại nầy cao thấp không đồng, cao như Kim súy điểu vương, Long vương, có uy phước thần thông; Thấp như dòi, đỉa, côn trùng, sống một khung cảnh nhơ nhớp tối tăm, ngắn ngủi. 

5.Ngạ quỷ đạo
TAMLINHVIET


Trong kinh có nói loài NGẠ QUỶ do nhân trung phẩm thập ác mà được sanh, và sắp quỷ đạo sau súc đạo. Nhưng đó là chỉ nói riêng về phương diện Ngạ quỷ. Sự thật, nếu nói rộng, phải gọi là Quỷ thần thú, vì loài nầy chia làm hai hạng: Hạng có uy phước và hạng không uy phước. Loại Quỷ thần uy phước cũng có cung điện, thân tướng trang nghiêm, nhiều kẻ tùy thuộc, hoặc thọ dụng những trân vị cam lồ, hoặc được người thờ cúng.

Loại nầy lại chia ra làm hai hạng: Chánh thần và tà thần. Bậc chánh thần thì giữ lòng chân chánh hay giúp đỡ nhơn gian; Hạng tà thần tâm niệm quỷ quyệt không chân thật, hoặc đa dâm đa sát, thường làm tổn hại cho người. Loại quỷ không uy phước thì vất vả, ở chỗ âm u, thường đói khát, hoặc ăn những đồ bất tịnh.

6.Địa ngục đạo

Theo kinh Nghiệp Báo thì Địa ngục là nơi thác sanh của loài hữu tình tạo mười điều ác về thượng phẩm. Đây cũng là nơi khổ hải bậc nhất trong lục đạo luân hồi! Địa ngục tuy nhiều, nhưng đại ước có hai loại: Chánh ngục và biên ngục. Chánh ngục vị trí ở dưới châu Diêm Phù Đề và giữa núi Thiết Vi.

Chánh ngục lại có hai thứ: Hàn ngục và nhiệt ngục. Hàn ngục và nhiệt ngục mỗi thứ có tám nơi, mỗi nơi có 16 ngục phụ, mỗi ngục phụ lại có nhiều tiểu ngục khác nữa. Biên ngục cũng gọi là độc ngục, thì ở lẻ loi trên núi, nơi mé biển, dưới nước, chỗ đình miếu, giữa đồng trống, hoặc trong hang sâu.
Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn